2018. július 30., hétfő

Mássalhangzóra végződő szavak


MÁSSALHANGZÓRA VÉGZŐDŐ SZAVAK

 NAINEN, NAISE-n
 NAIS-TA
- a szótári alakban lévő nen → se lesz a szótőben: jokainen > jokaise-lla
- partitivusban mássalhangzós tő (nincs e): toinen > toise-sta > tois-ta
- többes számban a szótő e-je kiesik: lautase-lla → lautasi-lla
- nincs k, p, t  -váltakozás
- eléggé általános szótípus
nainen, nais-ta
naise-n, naise-ssa, naise-sta, naise-en, naise-lla, naise-lta, naise-lle, naise-na, naise-ksi
Példák: hevonen, lautanen, Virtanen, Lahtinen, suomalainen, harvinainen, iloinen, yleinen, punainen, sininen, valkoinen, millainen?, minkämaalainen?, minkävärinen?, ensimmäinen, toinen, lukeminen, opiskeleminen

 PUHELIN, PUHELIME-n
 PUHELIN-TA
- a szótári alakban lévő in → ime lesz a tőben: avain > avaime-t
- egyes partitivus = szótári alak + ta, tä: avain-ta, eläin-tä
- k, p, t -váltakozás lehetséges, olyankor a szótő mindig erős:
                             soitin → soittime-n, ydin → ytime-n
- többes számban a tőőbeli e kiesik: puhelime-lla → puhelimi-lla
- kicsi szócsoport
- általában az in-képző segítségével, igékből képzett, eszközt jelentő
                              szavak tartoznak ide: avata → avain  
puhelin, puhelin-ta
puhelime-n, puhelime-ssa, puhelime-sta, puhelime-en, puhelime-lla, puhelime-lta, puhelime-lle, puhelime-na, puhelime-ksi
Példák: kaasutin, kirjain, kirjoitin, (tasku)laskin, pakastin, piirtoheitin, sivellin, tuuletin, vahvistin

Kivétel!     lämmin > lämmin-tä > lämpimä-ssä
Figyelj!   A puhelin-szavakhoz hasonlóan ragozódnak a következő szavak is:
               sydän > sydän-tä > sydäme-n          morsian > morsian-ta > morsiame-n

 TYÖTÖN, TYÖTTÖMÄ-n
 TYÖTÖN-TÄ
- a szótári alakban lévő ton → ttoma, tön → ttömä: koditon > kodittoma-lla
- partitivus = szótári alak +ta, tä: koditon-ta, isätön-tä
- többes számban a tőben lévő a, ä kiesik: rahattoma-lla → rahattomi-lla
- a ton / tön egyfajta fosztóképző: työtön mies = férfi, akinek nincs munkája
                                             maksamaton lasku = számla, amit nem fizettek ki

- a ton / tön képzőt így illesztjük
                     a főnév szótövéhez: koti → kodi-ton, lapsi → lapse-ton
                     igéhez ésma/mä-particípiumhoz: maksama-ton, tietämä-tön
- nagy szócsoport
työtön, työtön-tä
työttömä-n, työttömä-ssä, työttömä-stä, työttömä-än, työttömällä,
                       työttömältä, työttömä-lle, työttömä-nä, työttömä-ksi
Példák: avuton (ihminen), järjetön (ajatus), lapseton (pari), asumaton (talo), tekemätön (työ), kuolematon (runo), uskomaton (juttu) 

 RAKAS, RAKKAA-n
 RAKAS-TA
- a szótári alakban lévő as → aa, äs → ää: rikas > rikkaa-t, eräs > erää-n
- partitivus = szótári alak + ta, tä: kirkas-ta, eräs-tä
- k, p, t -váltakozás lehetséges, olyankor a szótő mindig erős:
                tehdas > tehtaa-ssa, saapas > saappaa-t, hammas > hampaa-t 
                Kivétel! taivas > taivaa-n
- többes számban a szótőben lévő aa → ai, ää → äi: rakkaa-lla → rakkai-lla
- as-végű melléknevekből meglehetősen sok van
rakas, rakas-ta
rakkaa-n, rakkaa-ssa, rakkaa-sta, rakkaa-seen, rakkaa-lla,
                           rakkaa-lta, rakkaa-lle, rakkaa-na, rakkaa-ksi
 
Példák: hidas, kekseliäs, kirkas, miehekäs, paljas, rakas, rikas, vieras, voimakas, yritteliäs, älykäs, eräs, allas, eväs, hammas, kangas, kiuas, patsas, pensas, rengas, varvas

Kivétel! (lásd vastaus-szavak): lihas > lihas-ta > lihakse-t,
               teräs > teräs-tä > teräkse-n, ananas > ananasta > ananakse-t 
Figyelj! A rakkaus-szavakhoz hasonlóan ragozódnak a következő szavak is:
             kirves > kirves-tä > kirvee-n, ies > ies-tä > ikee-stä,
             kevät > kevät-tä > kevää-llä

 KAUNIS, KAUNII-n
 KAUNIS-TA
- a szótári alakban lévő is → ii lesz a tőben: kallis > kallii-t, valmis > valmii-ksi
- partitivus = szótári alak + ta: kaunis-ta, valmis-ta
- k, p, t -váltakozás lehetséges néhány szóban: raitis > raittii-lla, altis > alttii-n
- többes számban az egyik i kiesik: kauniissa talossa > kauniissa taloissa 
Figyelem! Ezeknek a szavaknak az egyes és többes számú ragozott alakjai a partitivus, genitivus és illativus kivételével ugyanúgy néznek ki:
          kauniista talosta → kauniista taloista, kaunista taloa → kauniita taloja,
          kauniin talon → kauniiden talojen, kauniiseen taloon → kauniisiin taloihin
 
- nagyon kicsi szócsoport
- vesd össze a rakas-szavakkal
kaunis, kaunis-ta
kaunii-n, kaunii-ssa, kaunii-sta, kaunii-seen, kaunii-lla, kaunii-lta,
                                                            kaunii-lle, kaunii-na, kaunii-ksi
 
Példák: kallis, kaunis, altis, aulis, ruumis, kauris, nauris

Kivétel! (lásd vastaus-szavak):
               jänis > jänis-tä > jänikse-t   (varis, anis, tennis, roskis) 

 VASTAUS, VASTAUKSE-n
 VASTAUS-TA
- a szótári alak véződése a következőképpen változik ragozáskor:
          us → ukse: ajatus > ajatukse-n, taivutus > taivutukse-t
 
         ys → ykse: kysymys > kysymykse-n, erehdys > erehdykse-ssä
         
os → okse: kerros > kerrokse-ssa, teos > teokse-t
          ös → ökse: päätös > päätökse-t, väitös > väitökse-n
          es → ekse: vihannes > vihannekse-t, Johannes > Johannekse-n
- partitivus = szótári alak + ta, tä: vastaus > vastaus-ta, kysymys > kysymys-tä
- nincs k, p, t -váltakozás
- többes számban a szótőben lévő e kiesik: yllätykse-stä → yllätyksi-stä
- a szavak általában igékből képződtek: rakentaa > rakennus, hallita > hallitus 
vastaus, vastaus-ta
vastaukse-n, vastaukse-ssa, vastaukse-sta, vastaukse-en, vastaukse-lla,
                        vastaukse-lta, vastaukse-lle, vastaukse-na, vastaukse-ksi
 
Példák: ajatus, saavutus, jakaus, kannustus, kokous, tapaus, hävitys, välitys, laitos, leivos, muutos, ostos, petos, käännös, näytös, päätös, syytös, ilves, kolmannes, neljännes

Kivétel! kirves > kirvee-n, ies > ikee-n, mies > miehen
Figyelem! A vastaus-szótípushoz tartoznak a következő szavak is:
    teräs > teräkse-n, ananas > ananakse-t, lihas > lihakse-t, jänis > jänikse-n,
    varis > varikse-t, kasvis > kasvikse-t, anis > anikse-n
A beszélt nyelv és a szleng is-végű szavai, amikből van bőven, úgy ragozódnak, mint a vastaus-szavak, például:
             roskis > riskikse-ssa, lippis > lippikse-t, villis > villikse-n 

 TOTUUS, TOTUUDE-n
 TOTUU-TTA
- különleges szótőváltakozások, (lásd uusi-szavak)
- partitivusban a szótári alakban lévő s → t: totuus > totuut-ta
- nincs k, p, t -váltakozás
- a szavak egyes számban úgy ragozódnak, mint az uusi-szavak,
                                többes számban pedig mint a vastaus-szavak:
          totuut-ta > totuude-n (mint: uutta > uuden), totuuksi-a (mint: vastauksia)
- a szavak általában melléknévből képződtek, néha főnévből:
          hyvä → hyvyys, korkea → korkeus, kirjallinen → kirjallisuus,
          ystävä → ystävyys, pitkä → pituus, runo → runous
 
totuus, totuut-ta, totuute-en, totuute-na
totuude-n, totuude-ssa, totuude-sta, totuude-lla, totuude-lta,
                                                                  totuude-lle, totuude-ksi
 
Példák: pituus, salaisuus, totuus, hyvyys, syvyys, ystävyys, rakkaus, rikkaus, varkaus, kauneus, korkeus, lempeys, runous, talous

 MIES, MIEHE-n
 MIES-TÄ
 - nincs több ilyen szó
- egyes partitivus = alapalak + tä
- többes számban a szótőben lévő e kiesik: miehe-stä, miehi-stä
mies, mies-tä
miehe-n, miehe-ssä, miehe-stä, miehe-en, miehe-llä, miehe-ltä,
                                                           miehe-lle, miehe-nä, miehe-ksi
 

 VÄSYNYT, VÄSYNEE-n
 VÄSYNYT-TÄ
 - a szótári alak végződése a következőképpen változik ragozáskor:
          nut, nyt → nee: saastunut > saastunee-n, kyllästynyt > kyllästynee-llä
          lut, lyt → lee: kuollut > kuollee-t, kävellyt > kävellee-t
          sut, syt → see: noussut > noussee-lle, pessyt > pessee-t
          rut → ree: purrut > purree-lla
- partitivus = szótári alak + ta, tä: kadonnut-ta, kyllästynyt-tä
- nincs k, p, t -váltakozás
- többes számban a szótőben lévő ee → ei: väsynee-llä → väsynei-llä
- ezek a szavak az igék múlt idejű participiumai
väsynyt, väsynyt-tä
väsynee-n, väsynee-ssä, väsynee-stä, väsynee-seen, väsynee-llä,
                            väsynee-ltä, väsynee-lle, väsynee-nä, väsynee-ksi
 
Példák: ilmestynyt (sanomalehti), (jalkansa) katkaissut (poika), (onnettomuudessa) loukkaantunut, (Ranskassa) opiskellut (nainen), kuollut (lintu), väsynyt (mies)

 OLUT, OLUE-n
 OLUT-TA
 - a szótári alak végén lévő ut → ue, yt → ye: ohut > ohue-n, kevyt > kevye-n
- partitivus = szótári alak + ta, tä: olut-ta, lyhyt-tä
- nincs k, p, t -váltakozás
- többes számban a szótőben lévő e kiesik: lyhye-stä → lyhyi-stä 
- csak néhány szó tartozik ide
olut, olut-ta,
olue-n, olue-ssa, olue-sta, olue-en, olue-lla, olue-lta, olue-lle,
                                                                               olue-na, olue-ksi
 
Példák: kevyt, lyhyt, ohut, airut, neitsyt, olut

 SÄVEL, SÄVELE-n
 SÄVEL-TÄ
 - a szótári alak végződése a következőképpen alakul ragozáskor:
          el → ele: kyynel > kyynele-n
          en → ene: jäsen > jäsene-t
          er → ere: manner > mantere-lla
          ar → are: sisar > sisare-lla
- partitivus = szótári alak + ta, tä: sisar-ta, kyynel-tä
- k, p, t -váltakozás lehetséges, olyankor a szótő mindig erős:
          manner > mantere-t, ien > ikene-t
- többes számban a tőben lévő e kiesik: sisare-lla → sisari-lla
- kicsi szócsoport
sävel, sävel-tä
sävele-n, sävele-ssä, sävele-stä, sävele-en, sävele-llä, sävele-ltä,
                                                            sävele-lle, sävele-nä, sävele-ksi
 
Példák: askel, kyynel, nivel, höyhen, joutsen, jäsen, kämmen, siemen, manner, tanner, askar, sisar

Kivétel! vasen > vasen-ta > vasemma-lla 

 TYTÄR, TYTTÄRE-n
 TYTÄR-TÄ
 - a szótári alakban lévő tar, tär → ttare, ttäre lesz a szótőben:
                           onnetar > onnettare-lla, tytär > tyttäre-stä
- partitivus = szótári alak + ta, tä: tytär-tä, ystävätär-tä
- a többes számban a tőben lévő e kiesik: tyttäre-llä → tyttäri-llä
- a finn nyelvben ez a tar tär egy régi nőnemű képző volt, ami annak idején általános volt (például: opettajatar - azt jelentette, hogy tanárnő), a mai nyelvben ez a képző nagyon ritka
tytär, tytär-tä
tyttäre-n, tyttäre-ssä, tyttäre-stä, tyttäre-en, tyttäre-llä, tyttäre-ltä,
                                                         tyttäre-lle, tyttäre-nä, tyttäre-ksi
  
Példák: kuningatar, onnetar, rakastajatar, tytär, ystävätär

Mássalhangzóra végződő kölcsönszavak 
Amikor egy idegen nyelvű név, vagy kölcsönszó végén mássalhangzó van, a szó végére egy i magánhangzót illesztünk a finn végződés elé:
stadion > stadioni-a, maraton > maratoni-a, Boston > Bostoni-ssa,
John > Johni-lle, Berg > Bergi-llä, helium > heliumi-a,
Teksas > Teksasi-n, Irak > Iraki-sta

A leggyakoribb névszótípusok:
A névszókat a következő módon osztjuk fel típusokba: milyen a szó szótári alakja, a szó töve, és az egyes számú partitivusa.
Figyelj az i-végű szavak négy típusára!
Figyelj arra is, hogy melyik tőhöz illesztjük hozzá a partitivusi végződést!

    I. A szótári alak végén egy magánhangzó áll.

 Szótári alak
 Partitivus
 Szótő
 o → o
 katto
 katto-a
 kato-
 ö → ö
 tyttö
 tyttö-ä
 tytö-
 u → u
 katu
 katu-a
 kadu-
 y → y
 sänky
 sänky-ä
 sängy-
 a → a
 kukka
 kukka-a
 kuka-
 ä → ä
 pöytä
 pöytä-ä
 pöydä-
    
 i → i
 pankki
 pankki-a
 panki-
 i → e
 lehti
 lehte-ä
 lehde-
 i → e
 kieli
 kiel-tä
 kiele-
 i → e
 uusi
 uut-ta
 uude-
    
 e → ee
 liike
 liike-ttä
 liikkee-
    
   II. A szótári alak végén két magánhangzó áll. A szótő megegyezik az alapalakkal.

 vapaa
 vapaa-ta
 vapaa-

 maa
 maa-ta
 maa-

 keittiö
 keittiö-tä
 keittiö-

 työ
 työ-tä
 työ
    
    III. A szótári alak végén mássalhangzó áll.
 nen → se
 nainen
 nais-ta
 naise-
 in → ime
 puhelin
 puhelin-ta
 puhelime-
 ton → ttoma
 työtön
 työtön-tä
 työttömä-

 as → aa
 rakas
 rakas-ta
 rakkaa-
 is → ii
 kaunis
 kaunis-ta
 kaunii-
 us → ukse
 vastaus
 vastaus-ta
 vastaukse-
 uus → uude
 totuus
 totuut-ta
 totuude-
    
 nut → nee
 väsynyt
 väsynyt-tä
 väsynee-
 ut → ue
 olut
 olut-ta
 olue-