Finn nyelvtan

Bevezetés: A finn nyelv egy különleges nyelv

A névszók fokváltakozása

A főnevek ragozási típusai, azaz a névszótípusok

A főnevek esetalakjai

A főnevek többes száma

Az esetalakok használata

A melléknevek fokozása

A határozószók fokozása

A birtokos személyragok

A névmások

A számnevek

Az igék fokváltakozása (k, p, t -váltakozás)

Az igék ragozása

Az igeidők

Az igemódok

Az igék aktív és passzív alakjai

A 3. infinitív (főnévi igenév) és használata

A főnévi igenév (-minen)

A melléknévi igenév (partisiipit)

A mondat részei

A finn mondattípusok

Mondat + mondat

A toldalékszavak, partikulák

A szórend

Nincsenek megjegyzések: